စကားလုံးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္ထံဆုိက္ေရာက္လာေသာ အဓိပၸာယ္မ်ား

အားလုံး

သုညတစ္လုံးထဲ ထည့္သြင္းသုိမွီး

သိမ္းဆည္းလုိက္တယ္

ဒီေန႕မနက္မွာ

ႏြားမႀကီးရဲ႕ႏုိ႕အုံလုိေဖာင္းကားေနတဲ့

အဲဒီ သုညကုိ ညႇစ္ခ်လုိက္တဲ့အခါ

က

မၻာ

ႀကီး

ကုိ

ခ်စ္

ပါ. . . တဲ့။


ေနမ်ဳိး

လူျဖစ္ရတာေကာင္းတယ္

No comments: