၀ွက္ထားေသာစကားလုံးနဲ႕ သင့္ေတာ္ေသာ အသုံးအႏႈန္း

အာလုိ႕မ၀ေသးတဲ့ က်ီးကန္းေတြ

ဘ၀

တဏွာျပည့္ႏွက္

႐ူးမုိက္မူက ႀကီးစုိးလာေသာအခါ

ကမၻာဖလား ဗုိလ္လုပြဲတက္အသင္းလုိ

စိတ္က ဘ၀င္ျမင့္

စိတ္ကုိစိတ္နဲ႕ မနည္း

ခ်ဳပ္တီးလုိက္ရတယ္။

ရန္သူမရွိ

မိတ္ေဆြမရွိ

မႈေလာက္စရာ မရွိေပမယ့္

ႀကီးျမတ္မႈေတာ့ ထည့္တြက္ထားမယ္

သမ္းေ၀ေန႐ုံနဲ႕ အပ်င္းမေျပဘူး

ေ႐ႊလုိ ၀င္းေတာက္မႈက ေက်ာက္သားနဲ႕ ထုတယ္။


လင္းသစ္ဏီ

No comments: