ထင္ထင္ရွားရွား ပဥၥလက္မ်ား

မနက္ခင္း အေတာင္ပံမ်ားနဲ႕
ခ်ီမသြားတဲ့ အမႈိက္တစ္စဟာ
ခင္ဗ်ားပဲ။
အခ်ိန္က စတင္ခဲ့ၿပီ
ေတာမီးေလာင္ဖုိ႕ ေတာေၾကာင္မ်ား
ေမာင္းသြင္းခဲ့။
အ႐ုပ္ေရးဖုိ႕ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခဲ့
လြင္တီးျပင္မွာ ေခါင္းေလာင္းဆြဲသလုိ
ႀကိဳးျပတ္

ဟာ
နက္
နက္
လာ
တယ္။ ။

လင္းသစ္ဏီ