တုိင္ကပ္နာရီ

ခင္ဗ်ားက

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာဖုိ႕ေခ်ာင္းေနသူလား

ကၽြန္ေတာ္က

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာဆုိျခင္းမွ

ထြက္ေျပးေနသူပါ။

သတိထား

သတိထား . . . .သတိထား

သစ္ပင္ျမင့္ျမင့္ႀကီးေပၚတက္တဲ့အခါ သတိထား

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာတဲ့အခါ

သတိထား။

ငွက္ေတြဟာပ်ံရင္းေသၾကတယ္

လူေတြကေတာ့

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာရင္းေသၾကတယ္

သိပၸံပညာအေၾကာင္းဟာ

သိပၸံပညာမဟုတ္ပါဘူး

ဂီတအေၾကာင္းဟာလည္း ဂီတမဟုတ္ဘူး

ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းဟာ

ခင္ဗ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါေတာ့မလား။

ပန္းကေလးေတြ

တစ္ပြင့္ၿပီးတစ္ပြင့္ သူတုိ႕အေၾကာင္းသူတုိ႕ေျပာရင္း

ေသဆုံးၾကရ၊

ၾကယ္ကေလးေတြ

တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေႂကြက်ေနတာ

သူတုိ႕အေၾကာင္းသူတုိ႕ေျပာေနတာ

အခ်ိန္ေတြဘယ္လုိေသဆုံးရတယ္ဆုိတာ

ေျပာျပဖုိ႕ေတာ့

တုိင္ကပ္နာရီတစ္လုံးနဲ႕ မလုံေလာက္ႏုိင္ဘူးေပါ့။

သတိထား

သစ္ပင္ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြေပၚတက္တဲ့အခါ သတိထား။


ပုိင္စုိးေ၀


မူးေနတဲ့ၾကယ္တံခြန္

No comments: